Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պաղտասարեան, Գ.
Title: Օրացոյց ժողովրդական 1873 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԲ-1322
Publisher (standardized): տպ. (գործարան) Գևորգ Զարդարյանի
Publisher (as it is on book): Ի գործարանի Գ. Զարդարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Ի Պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Մկրտչի Արքեպիսկոպոսի:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Տպակից է՝ Տոմար կամ օրացոյց ընտանեկան 1861 տարւոյ (1861): Դիտակ 1891 տարւոյ (1890):
Շարվ. 9,5x5 սմ։
նկ., 73 չհ. գծափակ, 74-151, 6 չհ. էջ։
File size: 14,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia