Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ-1322
Publisher (standardized): տպ. Գևորգ Զարդարյանի
Publisher (as it is on book): Ի գործարանի Գ. Զարդարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Տ. Մկրտչի սրբազան արքեպիսկոպոսի: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ գծափակ, վրան զարդանախշ:
Շարվ.` 9,5x5 սմ։
78 չհ. գծափակ էջ, նկ.։
File size: 8,32 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia