Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Մուզայք Հայաստանի: Նոր երգարան
Publisher (standardized): տպ. Կովկասի գլխավոր կառավարության
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Գլխաւոր Կառավարութեան Փոխարքային Կովկասու
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1873
Notes: Ժողովեց Աղէքսանդր Խուդեանց: Ի լոյս ընծայեաց Ա. Շահազիզեանց-Կամսարական: «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ.» մատենագիտության մեջ Աղէքսանդր Խուդեանցը նշվել է որպես հեղինակ, իսկ վերնագիր՝ Նոր երգարան:
Շարվ.` 12x7 սմ։
144 էջ, նկ.։
File size: 27,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-845
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia