Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Նաթանեան, Պօղոս
Title: Տեղեկագրութիւն ընդհանուր վիճակին Գաղատիոյ
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Մարգարյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յարութիւն Մարգարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Այցելութեամբ Նաթանեան Պօղոս վարդապետի: Գ. աշխատութիւն հեղինակին: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 11,6x7 սմ։
78 էջ, 1 ծալված թերթ վիճակացույց։
File size: 67,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia