փակիր գրադարանի այս բաժինը 1853
Դիտել փաստաթուղթը Աթոռ Սրբոյն Պետրոսի Առաքելապետի հիմն եկեղեցւոյ աղբիւր իրաւաբանութեան կենդրոն միութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ակտ կամ տարեկան հանդէս Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի հայոց Թիֆլիզոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ամսօրեայ մտածութիւնք վասն քահանայից եւ խրատք կարեւորք
Դիտել փաստաթուղթը Անձնանուէր հայրենասիրի ուրումն բան առ Մխիթարեան ուխտն ի դիմաց լուսաւորչական Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ապաստանարան սիրոյ Մեդասդասեայ
Դիտել փաստաթուղթը Առ Տէր Յովսէփ Պօրճօնեան աթոռակալ եւ ատենադպիր նախագահական
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին հոգեղէն կերակուր հայազգի երեխաների համար
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին մասն քերականութեան յորում պարունակին հոլովմունք անուանց, դերանուանց... հայերէն, տաճկերէն
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Արեւելեան խնդիր
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանի վարդապետութիւնը ու բողոքականներուն կարծիքները բողոքականներուն դեմ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Բանք խրատուց նախնի իմաստասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Գլուխ եկեղեցւոյ կամ Հռովմայի եկեղեցիին պահանջմունքները
Դիտել փաստաթուղթը Երեքլեզուեան բառագիրք այսինքն գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանրական թուղթք կամ նամակք Տ. Ներսիսի Շնորհալւոյ Սրբազան Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրէայ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Թէոփիլէ կամ Պզտի ճգնաւոր (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ առ Վահան տէրն Մամիկոնէից
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ հովուական նախագահ եպիսկոպոսապետի Հայոց Ուղղափառաց Կոստանդնուպօլսոյ առ Յ. քահանայս և համօրէն սիրեցեալ ժողովուրդս
Դիտել փաստաթուղթը Թօփալ շէյթան Հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Ինկվիզիցիայ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ինկվիզիցիայ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Լուդովիկոս կամ Կորսուած տղայ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Ծխախոտին եւ ընչադեղին ազդեցութիւններն ու վնասները
Դիտել փաստաթուղթը Կաթողիկէ ուղղափառ հայոց տառապանքը Հասուն գերապայծառին ձեռօք
Դիտել փաստաթուղթը Կաթողիկէ ուղղափառ հայոց տառապանքին վրայ քանի մը մտերմական խորհրդածութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագրութիւն ընթերցասիրաց թանգարանին
Դիտել փաստաթուղթը Կարեւոր հարցումներ եւ Սուրբ գիրքէն բերուած վկայութիւններով պատասխաններ
Դիտել փաստաթուղթը Կտակագիր հոգեշահ բանից ի Մարգար Զաքարիա Խոճենց Երեւանցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն սիրելոյ զՅիսուս
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն անգլիական բարբառոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն անցից քրիստոսակերտ Մայր Աթոռոյ հայոց Սրբոյ Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Հայաստանեայց վարդապետի մը խօսք
Դիտել փաստաթուղթը Հայկազեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութիւն (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Հարիւրեակք բարոյական խրատուց, յորս բովանդակին բարոյական առածք և զուարճալի պատմութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Հերքումն կարծեաց գնալոյ Սրբոյն Պետրոսի ի Հռովմ
Դիտել փաստաթուղթը Հռովմայի պապը Հայոց ազգին հետ ինչ բան ունի
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք բարոյական իմաստասիրութեան (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք վարդապետութեան կրօնի
Դիտել փաստաթուղթը Ճամբորդութիւն Քրիստիանոսին ու Քրիստինէին աս աշխարհէս հանդերձեալ աշխարհը
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ներբողական ի Սուրբ խաչն Քրիստոսի եւ պատմագրական առասացութիւն ի Սուրբ Նշանն Վարագայ
Դիտել փաստաթուղթը Ճշմարտութիւն Կոստանդնուպօլսոյ Հռովմէական Հայոց նախագահ Հասուն գերապայծառին հետ ունեցած դատին վրայօք
Դիտել փաստաթուղթը Մէմօրիա եանի Վենետիկ միաբանութիւնու Էրմէնի Մխիթարեան րահիպլէրինին Ալէյհինէ Միւքէրրէրէն զիւհուրա կէլէն շէքվալէրին սէպէպլէրինի թաֆսիլ իւ պէյան իչուն
Դիտել փաստաթուղթը Միմոս կամ բանք զուարճարարք
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս նմանող լինելոյ Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս քահանայութեան եւ քահանայից եւ գլխոց նոցին
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (1853, 157 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (1853, 164 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին համոզումն
Դիտել փաստաթուղթը Նմանութիւն սրբոյն Ալոզիոսի Գոնզակայ պաշտպանի մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Նումա Պոմպիլիոս
Դիտել փաստաթուղթը Շարական հոգեւոր երգոց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Ոթոն կամ կորսուած տղայ
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկի գրքոյկ կամ գործնական խոնարհութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղախօսութիւն արդի հայ լեզուին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սրբոյն Ներսիսի Պարթեւի Հայոց Հայրապետի: Ներսէս Պարթեւ Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սրբոյն Ներսիսի Պարթեւի Հայոց Հայրապետի: Ներսէս Պարթեւ Բ.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վասն Սրբոյն Սահակայ Հայրապետին եւ Մեսրովբայ վարդապետին
Դիտել փաստաթուղթը Պարոն Տիւվալի աղջիկները կամ յաղթանակ բարեկրթութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պետիկին գրքոյկը
Դիտել փաստաթուղթը Ռոզալիա Փալերմոյ քաղքին մէկ գեղէն (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քիմիական գիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետարան կրօնի հասարակաց հայախօսութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Վկայաբանութիւն Սրբոյն Շուշանկան դստեր Մեծին Վարդանայ
Դիտել փաստաթուղթը Վկայաբանութիւն եւ գիւտ նշխարաց Ս. Թադէի առաքելոյ եւ Սանդխտոյ կուսի
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք Մխիթարեան Վարդապետաց: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊԾԳ ամին գիր տարւոյն է Զ
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքական աշխարհագրութիւն նկարացոյց պատկերօք
Դիտել փաստաթուղթը Քարայր ապաշխարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստինէ կամ Գառնուկ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1854 ամի տեառն և ՌԳՃԳ – 1303 հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1854 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԳ (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1854 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԳ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Ֆէլիչէ կամ որբ տղայ
Դիտել փաստաթուղթը Ֆէնհէյմ կամ Առաքինութիւն վարձատրեալ (1853)