փակիր գրադարանի այս բաժինը 1883
Դիտել փաստաթուղթը Armenische Studien
Դիտել փաստաթուղթը Ազգայնութիւն եւ նորա պրինցիպներ
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ը ճէտիտ եանի Ինճիլ ի շէրիֆ (1883)
Դիտել փաստաթուղթը Ամուսնութիւնք Փարիզի
Դիտել փաստաթուղթը Անէծքներ
Դիտել փաստաթուղթը Առակք (1883)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1883, 1169 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1883, 1332 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Եօթն մահացու մեղքեր: (Ա, 1883)
Դիտել փաստաթուղթը Եօթն մահացու մեղքեր: (Բ, 1883)
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը Փարիս: Հտ. 5 (1883)
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը Փարիս: Հտ.6 (1883)
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը աշգ
Դիտել փաստաթուղթը Ինճիլի քիլիսատէ վաֆթիզ այինինին իճրասը հագգընտա տըր
Դիտել փաստաթուղթը Իքի գուզու հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց (1883)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Սուրբ Գրոց Հին եւ Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն իմացական փիլիսոփայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական մատենագիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենագիտութիւն: Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենագիտութիւն: Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հերման եւ Դորոթէա
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռնարկ առեւտրական հաշուարարութիւնների: Գ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ղազար Փարպեցի եւ գործք նորին
Դիտել փաստաթուղթը Ճէնապը Աշգ: Հտ. 4
Դիտել փաստաթուղթը Ճէնապը Աշգ: Հտ. 5
Դիտել փաստաթուղթը Ճէնապը Աշգ: Հտ. 6
Դիտել փաստաթուղթը Ճէսիգանըն իլք տուասը
Դիտել փաստաթուղթը Մայտա
Դիտել փաստաթուղթը Մարքիզուհին
Դիտել փաստաթուղթը Միւմարէսէի իմլա կամ Վարժութիւն ուղղագրութեան, ի պէտս թուրքերէն ուսանողաց
Դիտել փաստաթուղթը Յերկրէ ի լուսին ուղեւորութիւն 97 ժամու մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Նամ ազիզին Էօլիւմ թէտարիքի եախօտ էպէտիլիյէ տաիր հագիգաթլար իւզէրինէ միւլահազալարը
Դիտել փաստաթուղթը Պիր գարընըն ինթիգամը: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն ընթերցանութեան հայկական տառից կամ նոր, զուարճալի և դիւրին այբբենարան և հեգերէն
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Երուսաղէմի հայոց ազգային վանուց մասին տեղեկութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Վանի արձանագրութիւնները եւ նրանց նշանակութիւնը առաջաւոր Ասիայի պատմութեան համար
Դիտել փաստաթուղթը Տիքիլի աղըզ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ տղու մը յուշավէպը
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1883)