փակիր գրադարանի այս բաժինը 1885
Դիտել փաստաթուղթը Աբբա Քօնսթանթէն
Դիտել փաստաթուղթը Ագնէս վէ եախօտ նէյ չալան գըզճըղազ (1885)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն դիցաբանութիւն կամ առասպելախառն վէպք զդից եւ զդիւցազանց (1885)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Ա)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Բ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Գ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Դ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Ե)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Զ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Է)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Ը)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Թ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Ժ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ ԺԵ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ ԺԶ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ ԺԷ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ ԺԸ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ ԺԹ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Ի)
Դիտել փաստաթուղթը Բանաւոր եւ գրաւոր հաշուելու խնդիրներ ծխական դպրոցների համար
Դիտել փաստաթուղթը Թուրքերէն նամականի
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր ազգային կեդրոնական ուղղակի տրոց վաւերացեալ ազգ. երես. ժողովէն
Դիտել փաստաթուղթը Կենդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի լիակատար ցուցակը (1885)
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնագիտութիւն կամ ուսումն Քրիստոնէական հաւատոյ ի պէտս չափահաս աշակերտաց, ընծայացուաց եւ եկեղեցասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Հայ դիւցազնուհի մը
Դիտել փաստաթուղթը Հնդեւրոպական նախալեզու
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ խօսեցեալ ի հանդիսի պարգեւաբաշխութեան վարժարանին Սրբոյն Յակոբայ ի Բանկալթի
Դիտել փաստաթուղթը Մարդիկ եւ իրք
Դիտել փաստաթուղթը Մկրտութիւն ըստ աստուածային բանին
Դիտել փաստաթուղթը Յուշատետր
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան Տաճկաստանի: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան Տաճկաստանի: Մասն Գ
Դիտել փաստաթուղթը Ողբ ի Ս. կաթուղիկէն
Դիտել փաստաթուղթը Ուխտաւորի յիշատակարանը
Դիտել փաստաթուղթը Չէքիլէն էնտիշէլէր վէ պալօն իլէ եօլճուլուք
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայ մատենագրութեան ի վաղ ժամանակաց մինչեւ մեր օրերն
Դիտել փաստաթուղթը Սիմօն վէ Մարի
Դիտել փաստաթուղթը Սիսուան
Դիտել փաստաթուղթը Տուա՛ի Րապպանի վա՛տ վէ համտ ու Սէնա
Դիտել փաստաթուղթը Րում էլիի շարգի վէ էրմէնիլէր
Դիտել փաստաթուղթը Փունջք հատընտիր առակաց
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1885)