փակիր գրադարանի այս բաժինը 1889
Դիտել փաստաթուղթը 1-ое дополненiе къ каталогу библiотеки Эриванской гимназiи (1889)
Դիտել փաստաթուղթը 1-ое дополненiе къ каталогу ученической библiотеки Эриванской гимназiи (1889)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառարան թուրքերէնէ ի հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1889, նիստ ԺԲ)
Դիտել փաստաթուղթը Բարեպաշտ մարդիկ
Դիտել փաստաթուղթը Բարիստէ նէլէր օլուր: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Բարիստէ նէլէր օլուր: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյավէպք
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն Մատթէոսի աւետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Բնաւորութեան կրթութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Ընթացք քաղաքական աշխարհագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Թալիպ վէ վա՛իզ եախօտ խէլաս թէրթիպի
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1889)
Դիտել փաստաթուղթը Իմ հայրասպան ընկերը
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր ներքին կանոնադրութեան Ազգային ժողովոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք եկեղեցական-ծխական ուսումնարանաց հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնի դասագիրք (1889)
Դիտել փաստաթուղթը Հազար եւ մի զբօսուցիչ մանրավէպք: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական նշանագրեր
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Հայուհեաց խնամատար ընկերութեան Նոր-Նախիջեւանի վասն 1888 ամին
Դիտել փաստաթուղթը Միսաֆիր ապտալ եախօտ տիւնեատէ տէրտսիզ օլմանըն չարէսի
Դիտել փաստաթուղթը Միֆթահ-իւլ-իւլում (1889)
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական առածք Ս. Ալփոնսոսի Լիգուորեայ (1889)
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննու Մամիկոնենի եպիսկոպոսի Պատմութիւն Տարօնոյ
Դիտել փաստաթուղթը Նետահար աղաւնի
Դիտել փաստաթուղթը Շարականք ծննդեան եւ աստուածայայտնութեան Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Տարօնոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սեւ դղեկի աւերակները կամ հարազատ որդի զնմանութիւն հօրն բերէ
Դիտել փաստաթուղթը Սէրսէրի եահուտի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Սէրսէրի եահուտի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Սէրսէրի եահուտի: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Տանտիկին եւ խոհանոց
Դիտել փաստաթուղթը Տիվանչէի մէրհում Սէրվէրի Էֆէնտի ճամի վէ
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը հէզար էսրար
Դիտել փաստաթուղթը Ֆռանսերէն նոր քերական հանդերձ հայերէն բացատրութեամբ