փակիր գրադարանի այս բաժինը 1895
Դիտել փաստաթուղթը 113 նօմէրօլու չըզտան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը 113 նօմէրօլու չըզտան: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Armenische Grammatik
Դիտել փաստաթուղթը Альбомъ армянскаго литературно-художественнаго обозренiя "Араксъ"
Դիտել փաստաթուղթը Աբուսահլ Հայ
Դիտել փաստաթուղթը Աղջկան մը յիշատակարանը
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք ըստ ժամակարգութեան Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբար գործնական քերականութիւն եւ շարադրութեան տարրեր (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ գաղղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ բանաստեղծութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստի, տոմարակալութեան եւ վաճառականական գիտելիք
Դիտել փաստաթուղթը Արցախ
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք բնութեան կամ սկզբունք մարդկային ծննդականութեան (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Գիտական բառգրքոյկ
Դիտել փաստաթուղթը Գիւղի շուրջը
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական ընթացք շարադրութեան եւ վայելչախօսութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ելմտական եւ ուսումնական տեղեկագիրք Սանասարեան վարժարանի Կարնոյ 1893-1894 տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ընտիր աղջիկ մը
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Խորէնեան երկսեռ վարժարանի հայոց ի Գահիրէ
Դիտել փաստաթուղթը Կենդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի ցուցակ (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրական ակնարկ Գեր. Արսէն արքեպիսկոպոսի Այտնեան ընդհանրական աբբայի Մխիթարեանց Վիեննայի կենաց եւ գործունէութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համաբարբառ Հին եւ Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Հայբուսակ կամ հայկական բուսաբառութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական աշխատսիրութիւնք հայագէտ Պ. Ֆէթթէրի
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց պարբերական մամուլը
Դիտել փաստաթուղթը Հնութիւնք Ակնայ
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական յորում բովանդակին Հայաստանեայց Սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյ հոգենուագ պաշտօներգութիւնք յօրինեալք ի սրբոց թարգմանչացն մերոց եւ ի սրբոյ շնորհալւոյն եւ յայլոց սուրբ հարց եւ վարդապետաց ի փառաբանութիւն աստուծոյ եւ ի մեծարանս սրբոց նորա
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Առաջին տարի (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք, հետազօտութիւնք եւ բնագիրք: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Մեղուաբուծութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Յունարէն քերական
Դիտել փաստաթուղթը Շար Ակնայ ժողովրդական երգերի
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւնք հայ լեզուի եւ մատենագրութեան յԱրեւմուտս
Դիտել փաստաթուղթը Չինական առասպելներ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն գաղթականութեան Խրիմու հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայկական տպագրութեան սկզբնաւորութենէն մինչ առ մեզ
Դիտել փաստաթուղթը Սասուն (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Սասուն (1895, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղաչափութիւն արդի հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագիր Գեղարքունի Ծովազարդ գաւառի որ այժմ Նոր-Բայազիտ գաւառ