փակիր գրադարանի այս բաժինը 1855
Դիտել փաստաթուղթը Անհաւատութեան պատճառն ու դարմանը
Դիտել փաստաթուղթը Առակք (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ անգղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ աւետարանական եկեղեցւոյ անդամներուն
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ գաղղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ եւ չափաբերական աշխատութիւններ (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական խրատք եւ հատուածք արձակք եւ չափաւորք ի պէտս ընթերցանութեան մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Բրօթէսթանդներուն հաւատքը նոր կրօնք կարծուելուն վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք ինկվիզիցիայի: Մասն 3
Դիտել փաստաթուղթը Երանելւոյն Զենոբայ սրբոյ եպիսկոպոսի ասացեալ ի մեծի չորեքշաբթի աւուրն ընդդէմ Յուդայի մատնչի անաւրէն աշակերտի
Դիտել փաստաթուղթը Երկոտասան սաղմոս. Դաւիթ Մարգարէի խորհրդածութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Եօթը ցաւոց տիրամօրն խորհրդածութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Թարիխի Նաբօլէոն Պօնաբարթէ իմբէրաթորու Ահալիի Ֆրանսա (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն գաղղիերէն լեզուի կամ հատընտիր բառք եւ խօսակցութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ գուշակութիւն օդոց հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ եւ ընտանեկան պատասխանիք կրօնից դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութիւն (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Հենրիկոս Էշանֆել. Բարոյական պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւն Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն յԱնի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ԼԴ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ յաղագս Հնոյն Երուսաղէմի եւ Տաճարին Սողոմոնի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Յայտնութեան Ս. Աւետարանչին Յովհաննու
Դիտել փաստաթուղթը Մուրատեան վարժարան
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն անցից Մուրատեան վարժարանին
Դիտել փաստաթուղթը Յետին ժամք կենաց կայսեր Նիկողայոսի առաջնոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին խօսակցութիւն Յիսուսին. մինաւոր հոգիին խորհրդածութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին խօսակցութիւն. մինաւոր հոգիին խորհրդածութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Ուաշինկթըն, Հիւսիսային Ամերիկայի միացեալ տէրութեանց գահերէց
Դիտել փաստաթուղթը Պատրաստութիւն մահու կամ խորհրդածութիւնք ի վերայ յաւիտենական ճշմարտութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Սէրը բժիշկ է
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ քահանայապետին Պիոսի Իններորդի թուղթ առաքելական յաղագս վարդապետական սահմանի անարատ յղութեան Մարեմայ Աստուածամօր կուսին
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոց (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոց հարանց եւ քաղաքավարութիւնք նոցին ըստ կրկին թարգմանութեան նախնեաց: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոց հարանց եւ քաղաքավարութիւնք նոցին ըստ կրկին թարգմանութեան նախնեաց: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագիր Հայոց Մեծաց
Դիտել փաստաթուղթը Տէր իմ Յիսուս
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊԾԵ ամին գիր տարւոյն է Ղ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղղիերէն լեզուի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղղիերէն լեզուի: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղղիերէն լեզուի: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական նախագիտելիք
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1856 նահանջ ամի տեառն եւ հայոց ՌՅԵ-1305
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1856 նահանջ ամի տեառն և ՌՅԵ-1305 հայոց թուականի (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1856 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԵ