փակիր գրադարանի այս բաժինը 1896
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ книгъ и рукописей библiотекъ Лазаревскаго института восточныхъ языковъ (1896)
Դիտել փաստաթուղթը Ազգաբանութիւն նախապատիւ տոհմին Երուանդեանց ի Սանահին
Դիտել փաստաթուղթը Անանիա Շիրակացի
Դիտել փաստաթուղթը Աներեւոյթ հողագործ
Դիտել փաստաթուղթը Անկանոն գիրք Հին կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Առակք Քռիլովի
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1896, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ(1896)
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան ֆրանսերէնէ հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Երգեցողութիւնք սրբոյ պատարագի Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Երուսաղեմի Յովհաննէս եպիսկոպոսի թուղթը առ Աբաս Աղուանից կաթուղիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Խոստովանութիւն անշարժ յուսոյ մարմնանալոյ բանին Քրիստոսի եւ ընդդէմ դաւանողաց զմի Քրիստոս յերկուս բնուիթւնս
Դիտել փաստաթուղթը Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք Եղիշէի պատմութեան վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Կամենից
Դիտել փաստաթուղթը Հայ-Վենետ կամ յարընչութիւնք Հայոց եւ Վենետաց ի ԺԳ-Դ եւ ի ԺԵ-Զ դարս
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց յորում աւանդին սրբազան արարողութիւնք ազգիս ըստ սահմանադրութեան Սուրբ եկեղեցւոյս հայոց (1896)
Դիտել փաստաթուղթը Մելքիսեդեկի եպիսկոպոսի Զմիւռնիոյ նամականի առ Տ. Կարապետ երէց Սեթեան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կենդանաբանութիւն եւ մարդակազմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սասանեան տէրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց սրբոյն Սիղբեստրոսի եպիսկոպոսին Հռովմայ
Դիտել փաստաթուղթը Սասուն եւ Տիգրիսի աղբերաց սահմանները: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Սփոփանք
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետութիւն առաքելոց անվաւերական կանոնաց մատեանը
Դիտել փաստաթուղթը Փաւստոս Բիւզանդ կամ հայկական եկեղեցւոյ սկզբնաւորութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապ ը Մուգատտէս եանի ահտը աթիգ վէ ահտը ճէտիտ (1896)