Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գարագաշեան, Անտոն
Title: Գաղիերէն քերականութիւն ըստ Օլէնտօրֆի
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Ա. Մ. Վ. Գարագաշեանէ: Տիտղոսաթերթի վրա՝ զարդանկար:
Թվայնացված օրինակում բացակա են 319, 320, 611-614 էջերը:
Շարվ. 13,5x9 սմ։
Գ, 615 էջ։
File size: 118 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia