Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք սաղմոսաց Դաւթի
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1869
Notes: Տպագրեալ ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ ազգասէր եւ աստուածընտիր Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց եւ ի պատրիարքութեան Ս. Երուսաղեմի տեառն Եսայեայ Վեհափառ Արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ տեառն Պօղոսի Սրբազան Արքեպիսկոպոսի:
Թվայնացված օրինակը վերջից թերի է: Տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ:
Շարվ. 13x8,5 սմ։
414 էջ, նկ.։
File size: 75,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia