Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ռուսինեան Ն.
Title: Ուղղախօսութիւն արդի հայ լեզուին
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Յ. Միւհէնտիսեան տպարան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1853
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Յօրինված ուսումնական խորհըրդակցութիամբ:
Շարվ. 15x8,5 սմ։
Ժ, 1 չհ., 119, 1 չհ. էջ։
File size: 20,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-2151
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia