Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փէշտիմալճեան Գրիգոր
Title: Դիտակ 1891 տարւոյ
Publisher (standardized): տպագր. Մարգարյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Մարգարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1890
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Տոմար կամ օրացոյց ընտանեկան 1861 տարւոյ (1861): Օրացոյց ժողովրդական 1873 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԲ-1322 (1873):
Շարվ. 8,5x5,5 սմ։
62, 2 չհ. էջ։
File size: 5,29 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia