Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աղապալեան, Մ. Յ.
Title: Առաջնորդ բնագիտութեան
Publisher (standardized): տպագր. Հարություն Պարոնյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Պարոնեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1877
Notes: Նախնական դասերու եւ ժողովրդեան համար: Շապիկը՝ զարդափակ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Գ. Զարբհանալյանը տպարանը չի նշել:
Շարվ.` 14x8,5 սմ։
Բ, 188, 1 չհ. էջ։
File size: 30,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia