Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ե. (Վ. Տ. Զ.)
Title: Կաթողիկէ ուղղափառ հայոց տառապանքին վրայ քանի մը մտերմական խորհրդածութիւններ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Բենեդիկտոսի
Publisher (as it is on book): Ս. Պէնէտիկթի տպարանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1853
Notes: Գրքի վերջում որպես հեղինակ նշված է՝ Վ. Տ. Զ. Ե.
Շարվ. 18x10 սմ։
42 էջ։
File size: 11,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia