Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Մարտիրոսութիւն Մեծին Բրիտանիոյ մէջ 1400-1558 եւ բարեկարգութեան վրայով քանի մը ծանօթութիւններ
Publisher (standardized): տպ. Գուլիելմոս Գրիֆֆիթի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Կուլիէլմոս Կրիֆֆիթի
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Ի Զմիւնիա
Year of Publication: 1851
Notes: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է հարցականով:
Շարվ. 14x8 սմ:
Է, 214 էջ:
File size: 4,98 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Harvard College Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com