Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս չորեքտասաներորդ
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Խալիպեան Ուսումնարանի Հայոց
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1861
Notes: Լսարան կենցաղօգուտ գիտելեաց Ա.:
Դաս 1-16 մի կազմում:
Գրքի տիտղոսաթերթը լրացվել է Մատենադարանի օրինակից:
Տիտղոսաթերթը զարդափակ: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 18x11 սմ։
(161-172) էջ։
File size: 3,85 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia