Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք սաղմոսաց Դաւթի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1859
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Տպագրեալ ի Պատրիարքութեան Սրբոյ Աթոռոյս Երուսաղէմի Տ. Յովհաննու Սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Շարվ. 12x7 սմ։
6 ն. թ. նկ., 400 էջ։
File size: 45,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 52182-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia