Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պլուտարքոս
Title: Բարոյականք Պլուտարքեայ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլսոյ
Year of Publication: 1859
Notes: Թարգմանեալ ի գաղղիականէ Կ. Չուխաճեան: Թարգմանչի տվյալը վերցված է առաջաբանից: Տպագրեալ արդեամբք Հայկազեան ընկերութեան: Երկրորդ տետրակ: Ի պատրիարքութեան Տ. Գէորգայ սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 9x6 սմ։
Զ, 60, 2 չհ. էջ։
File size: 5,30 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia