Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք սաղմոսաց
Publisher (standardized): տպ. Արևելյան ընկերության
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Արեւելեան ընկերութեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1856
Notes: Եբրայական բնագրէն թարգմանուած: Չորրորդ տիպ:
Գրքի տիտղթ., 371, 372-րդ էջերը լրացվել են ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարանի օրինակից:
Շարվ. 10,5x6,5 սմ։
372 էջ։
File size: 39,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 1-98-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia