Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ալէմի հայվանաթ
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպա՛աի Ա. Յ. Պօյաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1897
Notes: Իլք քիթապ: Կենդանիների աշխարհր: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Տպակից է՝ Ալէմի հայվանաթ (1898) գրքին: Տիտղոսաթերթի վրա օտարալեզու գրություն:
Շարվ.` 13,5x8 սմ։
135 էջ, նկ.։
File size: 33,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 156-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia