Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մալէզեան, Յովսէփ
Title: Առակ տասն կուսանաց
Publisher (standardized): տպ. Պետրոս Ճեզվեճյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Պ. Ճէզվէճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Տաղաչափօրեն: Գրեաց Յ. Ս. Մալէզեան: Ի լոյս ընծայեալ աշխատասիրութեամբ Յարութիւն Թ. Կարապետեանի: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ: «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ.» մատենագիտության մեջ գիրքը նկարագրված է ըստ մատենագիտական աղբյուրի:
Շարվ.` 11x6 սմ։
8 էջ։
File size: 1,45 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia