Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Այվազեան, Աբրահամ
Title: Առաջին մրմունջք
Publisher (standardized): տպ. Ռ. Յ. Քյուրքչյան
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1864
Notes: Քերթուածք Աբրահամ Յ. Այվազեան: Շապիկը՝ զարդափակ: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար: Թվայնացված օրինակում բացակա են 70-71 էջերը:
75, 5 չհ. էջ։
File size: 38,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Yerevan State University Library
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia