Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Րիսալէի Շէրիֆէ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Յովհ. Տէրոյէնց թապխանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ստամպօլտա
Year of Publication: 1866
Notes: Գործք Առաքելոց:
Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Թվայնացված օրինակը վերջից թերի է:
Շարվ. 14x9 սմ։
256 էջ, նկ.:
File size: 28,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 789-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia