Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լամարթին, Ալֆոնս
Title: Դաշնակք Լամարթինեայ
Publisher (standardized): տպ. Վալտերի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1859
Notes: Ա տիտղթ.՝ Դաշնակք Լամարթինեայ: Թարգմանեաց ի չափս հայկականս Խորէն Վ. Գալֆայեան տեսուչ Հայկազեան վարժարանին:
Բ տիտղթ. Les Harmonies de Lamartine. Traduites en vers armeniens par Corène V. Galfa. Typographie arménienne de Walder. Տպարանի տվյալը վերցված է տիտղոսատի դարձերեսից: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար Ս.Գ.Ա.Խ. գրությամբ: Բնագիրը՝ հայերեն և ֆրանսերեն:
Շարվ.՝ 13x7 սմ։
8 չհ., 37, 396 էջ։
File size: 259 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-2398
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia