Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յ. Տէրոյենց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ. կաթուղիկոսի, ի պատրիարքութեան Ս. Եէմի Տ. Տ. Եսայեայ արքեպիսկոպոսի, Հրամանաւ Տ. Տ. Մկրտիչի սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ պատրիաքի Կ. Պօլսոյ: Ը տարի: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Տպակից է՝ Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ (1872) գրքին:
Շարվ.` 8,5x4,5 սմ։
78 չհ. էջ, նկ.։
File size: 25,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia