Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գրիգոր Կոստանդնուպօլսեցի
Title: Երեւոյթ կրից
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Երուսաղէմ
Year of Publication: 1851
Notes: Յիմաստասիրական եւ ի վարդապետական ոճս խօսեցեալ ի Գրիգոր վարդապետէ Կոստանդնուպօլսեցւոյ, ի միաբանէ Սրբոյ աթոռոյս Երուսաղէմի:
Շարվ. 12x7,5 սմ։
176 էջ։
File size: 9,08 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia