Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գրիգորեան Յովհան
Title: Առաջին մասն քերականութեան յորում պարունակին հոլովմունք անուանց, դերանուանց... հայերէն, տաճկերէն
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Արևելեան լեզուաց ճեմարանի Տեարց Լազարեանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1853
Notes:
Շարվ. 17,5x10սմ։
40 էջ։
File size: 3.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2017, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library