փակիր գրադարանի այս բաժինը Աբրահամ Կրետացի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց եւ Նատր-Շահին պարսից