Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Զօհրապեան, Մովսէս
Title: Վէպք զուարճալի անցից յորս պարունակին խրատական եւ իմաստալից ասացուածք
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայեցելոյ յԱզնուական Աղայ Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1858
Notes: ժողովեալ եւ թարգմանեալ յայլ եւ այլ լեզուաց: Աշխատասիրութեամբ Մովսիսի Զօհրապեանց Արցախեցւոյ:
Շարվ. 15x10 սմ։
109 էջ:
File size: 37,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 31719-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia