Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Զօհրապեան, Մովսէս
Title: Պարապոյ ժամք
Publisher (standardized): տպ. Վլադիմիր Գոթիեի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Վօլտէմարայ Գօթիէ
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1859
Notes: Բաժանեալ յերկուս մասունս: Մասն երկրորդ:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկի և տիտղոսաթերթի վրա՝ զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 15x7 սմ։
128 էջ:
File size: 14,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-586
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia