Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Խրիմեան, Հայրիկ
Title: Մարգարիտ արքայութեան երկնից
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1866
Notes: Գ. Զարբհանալյանը և Թեոդիկը տպարանը նշել են Հովհաննես Մյուհենտիսյան:
Շարվ. 7x4 սմ։
ԺԳ, 128 էջ, 1 թ. նկ.։
File size: 4,64 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia