Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կարապետեան Գրիգոր
Title: Ընծայ
Publisher (standardized): տպ. Վալտերի
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1856
Notes: Յորդորանք միաբանութեան:
Տպակից է`Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1851); Միջակ Վարդապետարան ուղղափառ հաւատոյ (1858); Ճառ յաղագս քրիստոնէական միութեան (1846); Ճառ ներբողական ի Սուրբ խաչն Քրիստոսի եւ պատմագրական առասացութիւն ի Սուրբ Նշանն Վարագայ (1853) գրքերին:
Շարվ. 11x6 սմ։
179 էջ։
File size: 21,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 108785-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia