Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կարապետեան, Գրիգոր
Title: Պարոն Տիւվալի աղջիկները կամ յաղթանակ բարեկրթութեան
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1853
Notes: Ի Գրիգոր վարդապետէ Խ. Կարապետեան:
Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդ:
Շարվ. 8,5x5 սմ։
80 էջ:
File size: 8,21 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia