Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կիրակոսեան, Յակոբոս Ճ.
Title: Բարեկամ ամենեցուն կամ ընկեր ճանապարհորդաց
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1887
Notes: Գրքոյկ բժշկական «ըստ հօմիօբաթիք դրութեան» հանդերձ առողջաբանութեամբ, ախտաբանութեամբ եւ դեղաբանութեամբ: Աշխատասիր. տօքթ. Յ. Ճ. Կիրակոսեան (նմանաբոյժ): Կ. Պոլիս, տպագր. Արևելք լրագրի: Կազմի վրա այլալեզու գրություն:
Շարվ. 14,5x9 սմ։
ԺԶ, 288 էջ։
File size: 35,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 57655-66
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia