Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հայկունի Արմենակ (Ճիզմէճեան)
Title: Արայ Գեղեցիկ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Առանց տպագրության վայրի
Year of Publication: 1858
Notes: Ողբերգութիւն երաժշտական ի չորս արարուածս: Յօրինեաց Ա. Հ. Ճիզմէճեան
Շարվ. 16x7 սմ։
40, 4, 2 չհ. էջ:
File size: 5,58 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia