Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հայկունի, Արմենակ
Title: Գաղտնիք բնութեան կամ սկզբունք մարդկային ծննդականութեան
Publisher (standardized): տպ. Արևելյան համազգային
Publisher (as it is on book): Ա. Համազգային տպարան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1863
Notes: Եւրոպիոյ իմաստասիրաց արդի դրութեան համեմատ:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը և Գ. Զարբհանալյանը տպարանը նշել են Հովսեփ Գավաֆյան: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի:
Շարվ. 14,5x8,5 սմ։
ԺԵ, 3 չհ., 70, 2 չհ. էջ, 15 ներդիր թ. նկ.:
File size: 21 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia