Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մարկոսեան Մամբրէ
Title: Երկու խօսք եկեղեցւոյ պաշտօնէից ուղղուած
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի առաքելական աթոռոյ Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1872
Notes: Ի Մամբրէ վարդապետէ Մարկոսեան: Ի Հայրապետութեան Ս. Էջմիածնի Տ.Տ. Գէորգայ վեհափառ կաթողիկոսի հրամանաւ պատրիարքի Սրբոյ Երուսաղէմի Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Մկրտչի սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Շարվ.` 12x6 սմ։
179 էջ։
File size: 26,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia