փակիր գրադարանի այս բաժինը Մելիք-Բախտամեանց, Յակովբ
Դիտել փաստաթուղթը Տանտիկին եւ խոհանոց