Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Միրզայեան Նշան
Title: Տօրա
Publisher (standardized): տպ. Տետեյան եղբ.
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1871
Notes: Սիրային վէպ մը: Հեղինակ Պ. Նշան Միրզա: Տիտղոսաթերթի վրա նկար:
Տպակից է՝ Հռասելասայ պատմութիւնը (1863); Ժէնըվիեվ (1910) գրքերին:
Շարվ. 15x10 սմ։
1 թ. դիմանկ., 2 չհ., 224 էջ։
File size: 50,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia