Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մովսէս Խորենացի
Title: Պատմութիւն հայոց
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յովհաննու Մարտիրոսեանց
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1881
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ Սրբոյ հօրն մերոյ Մովսէսի Խորենացւոյ պատմութիւն հայոց:
Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1880:
Շարվ.` 13,5x8 սմ։
Բ, 417, 17 չհ. էջ։
File size: 91,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia, Լազ-91
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia