փակիր գրադարանի այս բաժինը Ներսէս Շնորհալի
Դիտել փաստաթուղթը Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանրական թուղթք կամ նամակք Տ. Ներսիսի Շնորհալւոյ Սրբազան Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսեսի Շնորհալւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ ընդհանրական
Դիտել փաստաթուղթը Շնորհալի Ներսէս հայրապետին երկու երգերուն տաճկեվար թարգմանութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Ներսէսի Շնորհալւոյ պատմութիւն վարուց