Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Չեռնեւսքի, Պ.
Title: Եօթն խօսք առ տղայս
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Խալիպեան ուսումնարանին
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1869
Notes: Տպագրեալ արդեամբք Բարեգործական ընկերութեան հայոց Նոր Նախիջեւանի: Գ. Զարբհանալյանը նշել է` «Աշխատասիրեաց Գաբրիէլ եպիսկոպոս Այվազեան», տպագրության թվականը` 1870: Հեղինակի տվյալը վերցված է առաջաբանից: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ.՝ 16x10 սմ։
61 էջ։
File size: 17,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-1620
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia