Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պէռթէ
Title: Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի Խալիպեան Ուսումնար. Հայոց
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Թէոդոսիա
Year of Publication: 1860
Notes: Մասն Ա.: Հին պատմութիւն: (Դասագիրք ժողովրդական դպրոցաց): Թարգմանեաց Աղեքսանդր Մազերով: Հեղինակի տվյալը վերցված է առաջաբանից:
Շարվ.` 10x6 սմ։
Ը, 255 էջ։
File size: 19,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-1720
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia