Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սարգսեան, Դաւիթ
Title: Խաղաղութիւն մտաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1874
Notes: Աշխատասիրեաց Դաւիթ քահանաց(յ) Սարգսեան, Օրճայ գեղջ նահանգին Ախլքալակայ, գաղթական ի Կարնոյ քաղաքէ:
Շարվ.` 17x11 սմ։
Գ, 1 չհ.,341, 1 չհ. էջ։
File size: 99,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia