Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Աբրահամեան, Յովհաննէս
Title: Ժլատ
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Խալիբեան Ուսումնարանի ազգիս Հայոց
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Թէոդոսիա
Year of Publication: 1867
Notes: Կատակերգութիւն երեք արարուածով: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 16x9 սմ։
Ը, 62 զարդափակ, 2 չհ. էջ։
File size: 7,80 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia