փակիր գրադարանի այս բաժինը Հակոբ Պոյաճյան
Դիտել փաստաթուղթը 'Ահտ ը ճէտիտ 'ան ասըլ մուհարրէր պուլունտըղը (1887)
Դիտել փաստաթուղթը 'Աֆվ, եախօտ մաղֆէրէթ
Դիտել փաստաթուղթը Ալէմի հայվանաթ (1897)
Դիտել փաստաթուղթը Ալէմի հայվանաթ (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Ալլահը արամագ
Դիտել փաստաթուղթը Ալճէպրա կամ գրահաշիւ
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ը ճէտիտ եանի Ինճիլ ի շէրիֆ (1875, 778 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ը ճէտիտ եանի Ինճիլ ի շէրիֆ (1875, 870 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ը ճէտիտ եանի Ինճիլ ի շէրիֆ (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ը ճէտիտ եանի Ինճիլ ի շէրիֆ (1883)
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ը ճէտիտ եանի Ինճիլ ի շէրիֆ (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ը ճէտիտ եանի Ինճիլ ի շէրիֆ (1892)
Դիտել փաստաթուղթը Ամէրիգանըն քէշֆի
Դիտել փաստաթուղթը Այնթապլը Վարդենի պաճը
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1883, 1169 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1883, 1332 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1884)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1896, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1897)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ գիրք Հին եւ Նոր կտակարանաց (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ Գործք առաքելոց
Դիտել փաստաթուղթը Բառագիրք ի գաղղիերէն լեզուէ ի հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան Սուրբ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք առակաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց (1874, 192 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց (1874, 281 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան որ կը պարունակէ սաղմոսներ եւ հոգեւոր երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան որ կը պարունակէ սաղմոսներ եւ հոգեւոր երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան որ կը պարունակէ սաղմոսներ եւ հոգեւոր երգեր (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան որ կը պարունակէ սաղմոսներ եւ հոգեւոր երգեր (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Երկրորդ ընթերցարան մանկանց (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Երկրորդ ընթերցարան մանկանց (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Երկրորդ ընթերցարան մանկանց, դպրոցաց եւ ընտանեաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Երրորդ ընթերցարան մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Էվամիր ի իլահիյէնին հիւքմիւ հալա նաֆըզ տըր
Դիտել փաստաթուղթը Էօյլէ սատէ սէօյլէ քի գօլայճա անկլայայըմ
Դիտել փաստաթուղթը Թա'լիմի գրաաթը 'Օսմանիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Թա'լիմի գրաաթը 'օսմանիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Թալիպ վէ վա՛իզ եախօտ խէլաս թէրթիպի
Դիտել փաստաթուղթը Թէպրիր
Դիտել փաստաթուղթը Թէսէլլի էտիճի
Դիտել փաստաթուղթը Թէվպէ էթմէք վէ Յիսուսա կիթմէք
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Իլահիլէր
Դիտել փաստաթուղթը Իլմի սարֆը Օսմանի
Դիտել փաստաթուղթը Իման վէ իգրար
Դիտել փաստաթուղթը Ինսանըն կիւնահը
Դիտել փաստաթուղթը Իսպաթը վաճիպ իւլ վիւճուտ
Դիտել փաստաթուղթը Խրիսթիյան վաֆթիզինին թարզը
Դիտել փաստաթուղթը Կիրակի մէքթէպի տէրսլէրի 1892 սէնէսի իչիւն
Դիտել փաստաթուղթը Կիւնահըն ճէզասը
Դիտել փաստաթուղթը Հագգ Ալլահ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ բեւեռաձև արձանագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Հայաստանի սովելոց խնամող կեդրոնական յանձնաժողովոյ երրորդ յայտարարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն պատկերաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճրագ հոգւոյ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ ճշմարտութիւններ տղայոց համար (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ ճշմարտութիւններ տղայոց համար (1892)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն գործոց Առաքելոց եւ Թղթոյ Պօղոսի Առաքելոյն առ Հռովմայեցիս
Դիտել փաստաթուղթը Մէզամիր
Դիտել փաստաթուղթը Մէզամիր (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Մէտխէլ ի լիսանը ինկլիզի եա՛նի ինկլիզ լիսանընըն սուհուլէթլէ թահսիլի իչիւն պիր ուսուլ (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Միւրշիտ ի թալիպին Քիթապ ը Մուգատտէսի
Դիտել փաստաթուղթը Միւրշիտ ի թալիպին Քիթապ ը Մուգատտէսի (1886)
Դիտել փաստաթուղթը Մուխթասար Ճօղրաֆիա. Սիւալ վէ ճէվապ եօլունտա թէրթիպ օլունմուշ
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսա կէլ
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսըն շէհատէթի
Դիտել փաստաթուղթը Յովսեփայ պատմութիւնը (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Յովսեփայ պատմութիւնը (1887)
Դիտել փաստաթուղթը Յորդորակ քարոզեալ ի ժողովի երիցանց եւ քարոզչաց աւետարանական Հայոց Խարբերդու
Դիտել փաստաթուղթը Ներածութիւն Սուրբ Գրոց ուսմանը: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1892)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1897, 662 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1897, 842 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1891, 656 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պէթսին սիւալ ճէվապ խարթալարը
Դիտել փաստաթուղթը Սապահ չանլարը եախօտ քիւչիւք չօճուգլար սապահլայըն ույանտըգլարընտա թէֆէքքւըր էտէճէքլէրի մատտէլէր
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ գիրքն ի՞նչպես սորվելու է
Դիտել փաստաթուղթը Վերականգնումն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք անդամազննութեան, բնախօսութեան եւ առողջապահութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք երկրաչափութեան
Դիտել փաստաթուղթը Փէյմանէ նօ է խօիյէ մա իսա էլ մէսիհ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն անգղիերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապ ը Մուգատտէս եանի ահտը աթիգ վէ ահտը ճէտիտ (1896)
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապ ը Մուգատտէս եանի ահտը աթիգ վէ ահտը ճէտիտ (1900)
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապ ը մուգատտէս եա'նի 'ահտ ը 'աթիգ վե 'ահտ ը ճետիտ (1892)
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը մուգատտէս եանի Ահտը Աթիգ վէ Ահտ ը ճէտիտ (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը մուգատտէս եանի Ահտը Աթիգ վէ Ահտ ը ճէտիտ (1884)
Դիտել փաստաթուղթը Քիւչիւք լուղէթ քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Քիւչիւք չօճուգլարըն իլք քիթապը եանի օգումագ էօյրէնմէք իչիւն էյլէնճէլի պիր եօլ (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիան եօլճըլըղը եանի միւմինին հէլագ շէհրինտէն սէմավի շէհրէ սէյահէթի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսըն ինսանլըղը