փակիր գրադարանի այս բաժինը Հարություն Մինասյան
Դիտել փաստաթուղթը Ազիզ Տէր Կոմիտաս քահանայնըն միւճիւզէլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Անձնաքննութիւն կամ քննէ ինքզինքդ թէ արդեօք քրիստոնեայ ես (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Ապաշխարութիւն բացատրուած տղայոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Առ ձեռն աշխարհագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բարեպաշտութիւն եախօտ տինտար էօմիւր թապիաթընըն իւզէրինէ պազը մուխթասար թարիֆլէր
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց եւ մարգարէական յօրհնութեանցն Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Գլուխ եկեղեցւոյ կամ Հռովմի Պապին պահանջումները
Դիտել փաստաթուղթը Դժոխքն ի՞նչպէս տեղ մըն է
Դիտել փաստաթուղթը Երգեր ու եղանակներ տղայոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Ընտիր խորհրդածութիւնք երեւելի հեղինակաց
Դիտել փաստաթուղթը Ինճիլի շէրիֆ եանի ահտ ըլ Ճէտիտ քի
Դիտել փաստաթուղթը Լիթանեա Մէճմուասը
Դիտել փաստաթուղթը Խասգիւղի քնաշրջիկը կամ սիրոյ զոհը
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն քերականութիւն աշխարհաբար լեզուի նախակրթական դպրոցաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Ճան Թէֆթիշի եանի էրմէնիճէ ճրագ հոգւոյ տէնիլէն րէսալէնին թերճիւմէսի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք ի վերայ ապացոյցի քրիստոնէութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մատթէոս ինճիլինին թէֆսիրի (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Մարդիկ ապաշխարութեան եւ դարձի բերելու համար քրիստոնէից ընելու ջանքերուն նկատմամբ համառօտ խրատներ
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Մատթէոսի եւ Մարկոսի աւետարաններուն
Դիտել փաստաթուղթը Ներածութիւն Սուրբ Գրոց ուսմանը: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս եւ Սելիմայ կամ Ապտէրի լերանց ստորոտի զոյգ մը անմեղաց շիրիմքը
Դիտել փաստաթուղթը Սէրսէրի եէհուտի եանի թափառական հրեայ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Սէրսէրի եէհուտի եանի թափառական հրեայ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք դաստիարակութեան: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ գիրքէն քաղուած աստուածաբանական քրիստոնէական
Դիտել փաստաթուղթը Տաճար մուսայից: Ն. 2
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Ազգային կեդրոնական պարտուց բարձման համար Բ.
Դիտել փաստաթուղթը Րիսալէյի ֆօթօկրաֆ
Դիտել փաստաթուղթը Քաթօլիքլէր վե բրօթէսթանդլար
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը ի'լմի իլահի Ա'զիզ քիթապըն շահատէթլէրինի հավի սիւալ վէ ճէվապ իւզրէ թէէլիֆ գըլընմըշ